Bowlingvereniging

Bowling Vereniging Krimpen aan den IJssel (BVK), voorheen Bowlingbond Krimpen aan de Lek – Krimpenerwaard, is opgericht op 4 juni 1981. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Leden van de vereniging zijn tevens lid van de NBF (www.bowlingnbf.nl).

Informatie
Meer informatie vindt u hierboven onder de tab ‘Bowlingvereniging’. Ook kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur.

Privacy Policy
Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Vaststelling van de hoogte van het contributiebedrag;
 • Informatieverstrekking in brede zin;
 • Voldoen aan verzoeken om informatie van de  Nederlandse Bowling Federatie (NBF).

Voor bovenstaande doelstellingen kan Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Daarnaast verwerken wij in onze administratie de volgende gegevens, verkregen van de NBF:

 • Lidmaatschapsnummer
 • Pasgemiddelde

Uw persoonsgegevens worden door Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar, indien dit voor de financiële administratie noodzakelijk is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel doorspelen naar de NBF.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel
Bezoekadres: Waardzicht 1 – 2922 HM – Krimpen aan den IJssel
Postadres: Zwanendaal 81 – 2914 RR – Nieuwerkerk aan den IJssel
bvksecretariaat@gmail.com